چشم انداز

1- سرآمدبرندهای مطرح درزمینه فناوری جی ار سی درایران  و منطقه

2- اجرای پروژه های ساختمانی درسراسرکشو روکشورهای منتخب منطقه

3- استفاده ازحداکثر ظرفیت تولید و افزایش بازده سرمایه

4- تولید قطعات استاندارد نما

5- استفاده ازظرفیتهای مازاد شرکت درزمینه قطعه سازی و طراحی

6- همسان سازی ابعاد مختلف سازمانی از نظرفناوری

7- توسعه،نظارت،کنترل وتقویت اموراجرای یشرکت

8- توسعه و بهبو د قرارداد روانی بین مدیریت وکارکنان

برای دریافت کاتالوگ و تیزر روی دکمه های زیر کلیک کنید