سید شهاب وکیلی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره


مجید آقائی

رئیس هیات مدیره


محسن نورجلیلی

معاون فنی - اجرایی و عضو هیات مدیره