هتل باب الجواد مشهد

کارفرما: شرکت عمران و مسکن شمال
پیمانکار نما: شرکت پارس نما
محل اجرای پروژه : مشهد
مساحت نمای اجرا شده : 3500 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1400

توضیحات پروژه

توضیحات در حال بارگذاری است