سیتی سنتر کرمانشاه

کارفرما: هلدینگ کارکنان بانک انصار
پیمانکار نما: شرکت پارس نما
محل اجرای پروژه : کرمانشاه
مساحت نمای اجرا شده : 7000 متر مربع
سال اجرای پروژه: 15000متر مربع

توضیحات پروژه

توضیحات در حال بارگذاری است