مسجد امام حسن مجتبی ( ع)

کارفرما: شرکت خانه
پیمانکار نما: شرکت پارس نما
محل اجرای پروژه : تهران
مساحت نمای اجرا شده : 700 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1397

توضیحات پروژه

پروژه مسجد امام حسن مجتبی به مساحت 2000 متر مربع در شهرک خانه تهران ( پرندک) احداث گردیده است نمای این مسجد الهام گرفته از معماری ایرانی اسلامی بوده و نوع گنبد این مسجد گنبد خیاری متعلق به زمان تیموریان می باشد .