برج ماکسیز

کارفرما: آقای اشکان شهبازی
پیمانکار نما: شرکت پارس نما
محل اجرای پروژه : محمود آباد
مساحت نمای اجرا شده : 1700 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1398

توضیحات پروژه

توضیحات در حال بارگذاری است