ماکسیز محمودآباد

کارفرما: آقای اشکان شهبازی
پیمانکار نما: شرکت پارس نما
مساحت: >
مساحت GRG : 3000 متر مربع

توضیحات پروژه

پروژه در دست طراحی بوده و به زودی جزئیات بیشتری از آن درج خواهد شد .