باشگاه ساحلی نمک آبرود

کارفرما: شرکت عمران و مسکن شمال
پیمانکار نما: شرکت پارس نما
مساحت: >
مساحت GRC : 10800

توضیحات پروژه

پروژه در دست طراحی بوده و به زودی جزئیات بیشتری از آن درج خواهد شد .