باشگاه ساحلی نمک آبرود

کارفرما: شرکت عمران و مسکن شمال
پیمانکار نما: شرکت پارس نما
محل اجرای پروژه : نمک آبرود
مساحت نمای اجرا شده : 6500 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1398

توضیحات پروژه

توضیحات در حال بارگذاری است